KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Davut GÜL Aykut PEKMEZ Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN F. Hüsrev KUTLU Hasan KARA Mehmet Can ERDOĞAN Mehmet Metin KARAKUŞ Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonları Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Dış İlişkiler İşbirlikleri Çalışma Ziyaretleri İtalya Çalışma Ziyareti İspanya Çalışma Ziyareti Tanıtım Broşürü

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır. 2015 yılı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Gaziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA yürütmektedir.

 

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

 a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.

 

 b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

 

 c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

 

 d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

 

 e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.

 

 f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek. 

 

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

 

 h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

 

 i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

 

 j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

 

 k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.

 

 l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN