KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Aykut PEKMEZ Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Dış İlişkiler İşbirlikleri Tanıtım Broşürü

Yatırım Destek Ofisleri

Kalkınma Ajanslarının Çalışma  Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak kurulduğu ildeki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviki ile ilgilenen birimdir.

 

YDO’ nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,

 

b) Yatırımcıların başvurularını kabul etmek ve takip etmek, yatırımcıların başvuruları üzerine ön inceleme yapmak,

 

c) Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara iletmek ve gerekli takip işlemlerini tek elden yapmak,

 

d) İldeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,

 

e) TRC1 Bölgesinin, iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

 

f) Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde bölgenin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,

 

g) Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe sunmak,

 

h) İldeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslar arası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,

 

i) Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,

 

j) YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 

k) İllerdeki sektörel analizler konusunda PPKB’ye destek sağlamak,

 

l) Ajans birimlerinin planlama ya da proje ve faaliyet desteklerine yönelik illerde gerçekleştireceği çalışmalara destek olmak,

 

m) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

 

n) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,

 

o) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN