DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı İhale İlanı


Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı işi, Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Ajansın İrtibat Bilgileri:

a)   Adresi:Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA

b)   Telefon ve faks numarası: Tel : (274) 271 77 61 Faks : (274) 271 77 63

c)   Elektronik posta adresi: imib@zafer.org.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a)   Niteliği, türü ve miktarı: Ajansın Kütahya merkez ofisi ile Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak Yatırım Destek Ofislerinde toplam 5 (beş) işçi ile yapılacak malzemeli genel temizlik işi ve Ajans Genel Sekreterliğinde 1 (bir) işçi ile yapılacak motorlu araç sürücüsü hizmeti alımı işi.

b)   Yapılacağı yer: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde birer adet ofis.

c)   Süresi: 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası.

3 – İhalenin:

a)   Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b)   Yapılacağı yer:Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA

c)   Tarihi ve saati: 10.12.2013 – 10:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:

a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

e)  İsteklinin ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin en az %50`si oranında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler (Standart Form EK-6c), gerekirse ortaklık durum belgesi (Standart Form EK-6b)

f)    Teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek geçici teminat. Teminat mektuplarının standart forma uygun olması zorunludur. (Standart Form EK-5ş)

g)  Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart Form EK-5k).

h)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form EK-6a),

i)    İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.4. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

6 - İhale dokümanı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYAadresinde ve Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur. Bunun için 100.-TL (Yüz Türk Lirası)’lik ihale doküman bedelinin Ajansın T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750 14 hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

7 - İstekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu sunacaklar veya Ajansın T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750 14 hesabına nakit olarak yatırarak dekontunu sunacaklardır.

8 - Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 10.12.2013 tarihi saat 10.00’a kadar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, işin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Kısmi teklif verilemez. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN