DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

SOGEP Proje Önerileri Alınmaya Başlanmıştır


Ajansımız tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan bir programdır.

 

Programın Öncelikleri;

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

 

 

 1. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

 

 

 1. Sosyal İçerme
 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

 

 1. Sosyal Sorumluluk
 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konulduğu ekte yer alan SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 3 Nisan 2020 tarihine kadar pyb@ika.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ajans tarafından değerlendirilen proje fikirlerinden başarılı olanlar kısa bir liste oluşturacaktır. Kısa listeye alınan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına geçecektir. Bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajans koordinasyonunda yapılacaktır.

 

Program için Bilgilendirme Toplantıları;

Gaziantep- Ajans Binası 1. Kat Toplantı Salonu-  Tarih: 04.03.2020 Saat: 10:30

Kilis- Kilis TSO 5. Kat Toplantı Salonu- Tarih: 05.03.2020 Saat: 10:00

Adıyaman- Adıyaman Valiliği Zemin Kat Toplantı Salonu- Tarih: 06.03.2020 Saat: 10:30

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN