DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 4 (Dört) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri Ajansın görev bölgesini oluşturmaktadır.Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde verilen görevde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarihleri

15.06.2015-25.06.2015

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi

29.06.2015

Sınav Tarihleri

03 Temmuz 2015

Başvuru ve Sınav Yeri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 İlkadım/SAMSUN

Telefon: 0 (362) 431 24 00

Faks: 0 (362) 431 24 09

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının, son başvuru tarihi olan 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya en az bir yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 

2.1. İSTİHDAM EDİLMESİ PLANLANAN UZMAN PERSONEL YAPISI

Ajans merkez ofisinde ve yatırım destek ofislerinde çalışacak aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 4 (Dört) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman Personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

 

2.1.1. EKONOMİ, İSTATİSTİK, BÖLGESEL PLANLAMA VE SEKTÖREL ANALİZLER

Ajans personeli, bölge planlama çalışmaları kapsamında kullanılacak olan verileri iktisadi ve istatistikî yönden incelemesi, analiz ve yorumlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Ajans hedef ve stratejilerinin uygulanması sonucunda bölgede ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçların tahmininin yapılması, sektörel analiz ve yorumlamaların yapılması, Ajansın sağladığı desteklerin bölge üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerinin analizinin yapılması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaların yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programların hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması, “Bölge Planının” hazırlanması sürecinde aktif rol alınması, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesinin sağlanması, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sisteminin ve veri tabanının tasarlanması ve kurulması gibi hususlar da söz konusudur.

Bu itibarla adayların; ekonomik gelişme amaçlı politikalar; makro ve mikro-ekonomik göstergeler; ulusal ve uluslararası ticaret ve finansman; sektör analizleri ve pazar araştırmaları; kümelenme konuları; ekonometrik modeller; istatistikî verilerin ve mali tabloların analizi; kalkınma konuları, tarım, sanayi, turizm, çalışma ekonomisi ve işletme yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması ve ekonomik/istatistikî verilerin analizinde kullanılan yazılımlara iyi derecede hâkim olması ve bunları belgelendirmesi; coğrafi veri toplama, depolama, analiz, karar verme sürecine hâkim, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmesi; bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma konularında bilgili olması; Yerel yönetimlerin planlama faaliyetleri ile bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı çalışmalarında yer almış olmak, coğrafi bilgi sistemleri ya da turizm alanında lisansüstü eğitim yapmış ya da profesyonel olarak çalışmış olmak, bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olması veya deneyim sahibi olması; ekonometrik modeller, gelişme politikaları ve kümelenme konuları ile sektör analizi, rapor ve plan hazırlama hususlarında bilgi sahibi olması; alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularından bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

2.1.2. YATIRIM/TANITIM İŞLERİ VE TEŞVİK UYGULAMLARI

Ajansın görev bölgesinde çalışacak uzmanların yatırım yapacak yatırımcıları yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinin ilgili bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunması, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki iş ve yatırım imkân ve potansiyellerinin ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak gibi konularda hizmet sunması beklenmektedir. Bu nedenle adayların, yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım uygulamaları konularında bilgi sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

2.2 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) PUANI İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

 

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014  tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak. (Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır.)

d) Tüm adayların mezuniyet dallarına uygun olarak yukarıda belirtilen alanlardan bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunu belgelendirmeleri tercih sebebi olacaktır.

 

Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri, Taban Puanları ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

 

LİSANS DALI

KPSS PUAN TÜRLERİ İLE BAŞVURANLAR İÇİN

Puan Türü

Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

Taban Puanı

Hukuk

KPSSP 3, 11, 20, 21, 79, 97, 100 veya 103

 

2

 

80

İktisat

KPSSP 3, 9, 18, 22, 27, 28 veya 98

80

Maliye

KPSSP 3, 24, 35, 41, 49 veya 52

80

İşletme

KPSSP 3, 19, 23, 27, 29 veya 99

80

Kamu Yönetimi

KPSSP 3, 30 veya 37

80

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 3, 33, 110 veya 112

80

Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri

KPSSP 3, 46, 48, 58, 66 veya 115

80

İstatistik

KPSSP 3, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

Matematik

KPSSP 3, 4, 5, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

Sosyoloji

KPSSP 3, 4, 5, 6 veya 7

80

Şehir ve Bölge Planlama

KPSSP 3, 4, 5, 6 veya 7

1

 

80

Mimarlık

KPSSP 3, 4, 5, 6 veya 7

80

Mühendislik

KPSSP 3, 4, 5, 6 veya 7

1

 

80

 

2.3 KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Not: Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde Tablo-1 de belirtilen KPSS şartı aranmaz. İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 10’uncu madde 3’üncü fıkrasında ‘deneyimle istihdam edilecek personel sayısı Ajans toplam uzman sayısının yüzde ellisini’ geçemez hükmü yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tespit edilirken, belirtilen madde hükmü de dikkate alınacaktır.

a)  Planlama, Programlama,

b)  Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c)  Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d)  İzleme ve Değerlendirme,

e)  Tanıtım, Danışmanlık,

f)  Şehircilik ve Çevre,

g)  Araştırma-Geliştirme,

h)  Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i)  Finansman,

j)  İnsan Kaynakları Yönetimi,

k)  Uluslararası Ticaret

 

İş Tecrübesi ile başvuracak adayların işe alınmaları halinde yukarıda 2.1.1 ve 2.1.2 belirtilen konularının bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

Ayrıca, tüm uzman adayları için aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu eğitim, kurs, konferans katılım belgeleri, yayın vb. şekilde belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 

a)      Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

b)   Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

c)    Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

d)      Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

e)      Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f)       Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı, Tanıtım ve Yatırım Stratejileri,

g)      Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

h)      Akıllı Kent Sistemleri Uygulamaları, 

i)        Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

j)      Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,

k)       Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

l)        Tıbbı ürün, cihaz ve malzeme tasarımı, üretimi ve bakımı,

m)      Maden ürünleri ve madencilik ile ilgili işler,

n)      Yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

o)      Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

p)      5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

q)      5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde doktora eğitim belgesine sahip olmak,

r)       Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

s)       Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

t)        Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 

3. BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek-1) (www.oka.org.tr adresinden de temin edilebilir),

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Uzman personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)sonuç belgesinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı ya da  bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d) 4,5x6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

e)  Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi veya T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

f)  Adli Sicil Kaydına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği  ya da adayın beyanı,

g) Detaylı özgeçmiş (Ek-2) (www.oka.org.tr adresinden de temin edilebilir),

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belge,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti, (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur)

k) Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, sürücü ehliyeti vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

 

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25 Haziran 2015 Perşembe  günü saat 18.00'e kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kale Mahallesi Cumhuriyet cad. No:8 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

5. SINAVA GİRİŞ

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 29/06/2015 Pazartesi günü saat 18.00’den itibaren Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS Puanı ve YDS/KPDS puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlik tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5 (beş) katınakadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. 

 

6. SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

 

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 03 Temmuz 2015 tarihlerinde 09.30-18.00 saatleri arasında T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Cumhuriyet cad. No:8 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

 

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Sekreterlikçe Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

9. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

10. BİLGİ

a) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeyle de Ajans personel alımına başvurabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin YDS/KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri" tablosu esas alınacaktır.

Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilirler.

 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf 

 

b) İş tecrübesi ile başvuran adayların YDS/KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır.

 

Tablo-2 İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğerlik Hesaplama Esasları:

 

İş Tecrübesi

KPSS Puanı Eşdeğeri ( Maximum 100 Puandır)

Uzman Personel

5 Yıl

80 puan

5-15 Yıl

Her yıl için 2 puan.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Eki:      (1) İş Talep Formu

           (2) Detaylı Özgeçmiş Formu

 

Dokümanları indirmek için tıklayınız.

 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN