KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mahmut ÇUHADAR Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım Broşürü Dış İlişkiler

İzleme ve Değerlendirme Birimi

Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenir.

 

İDB’ nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bölge Planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek,

b) Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

c) Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak.

d) Genel sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini gerçekleştirmek ve bu ziyaretlerde projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

e) PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerini hazırlamak, (Koordinasyonu PYB yapar)

f) Yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek, yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak üzere ilk izleme ziyaretlerini gerçekleştirmek; ve bu ziyaret neticesinde ön ödemenin yapılabilmesi için Ödeme Birimine bildirimde bulunmak,

g) İzleme Bilgi Sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak,

h) Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama, uygulama süreci gibi konularda eğitimler vermek; uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek sağlamak,

i) Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

j) Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Ödeme Birimini bilgilendirmek,

k) Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Ödeme Birimine talimat vermek,INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN