HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel)

KOBİ tanımı nedir?

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde KOBİ tanımı “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri” ifade eder.

Uygun başvuru sahibi olan bir işletme aynı zamanda başka bir işletme tarafından sunulan projeye ortak olabilir mi?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında, ilgili Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek  sağlayabilir. Projelerde ortak olarak yer almak için ise herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.  Ancak bu kuruluşun mali ve işletme kapasitesinin, birden fazla projede ortak olarak yer almaya uygun olması gerekir. Projelerin değerlendirme aşamasında bu gibi durumlar göz önünde bulundurulacaktır.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında, KOBİ'ler kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ortak proje yürütebilirler mi?

İktisadi gelişme  Mali Destek Programı kapsamında ortaklar, Başvuru Sahipleri için belirtilen aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Bu nedenle KOBİ'lerin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar ile ortak proje sunması uygun değildir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ancak iştirakçi olarak projeye dahil olabilirler.

Başka program kapsamında destek almaktayım. İpekyolu Kalkınma Ajansı'na proje sunmamda bir engel var mı?

Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projelerin kesinlikle uygun olmadığı Başvuru Rehberi'nde belirtilmiştir. Ancak başka bir program kapsamında desteklenen projenizden farklı bir projeyle başvurmanız için bir engel bulunmamaktadır.

Projede çalıştırılacak kişilerin sosyal sigorta primi proje kapsamında ödenebilir mi?

Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler(Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.) “uygun maliyet” olarak değerlendirilecektir.

Eş finansman ne demektir, nasıl karşılanabilir?

Eş finansman, ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyetlerde harcanmak üzere yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıdır. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Proje uygulanırken ortaya çıkan ihale maliyetleri uygun maliyet kapsamında mıdır?

İhale maliyetleri belirlenen mevzuata uygun gerçekleştirilmiş olması ve bütçede yer verilmiş olması koşuluyla uygun maliyet kapsamındadır.

Bütçe oluşturulurken yabancı para birimi cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar nasıl bütçelendirilmelidir?

Zorunlu olması ve bu zorunluluğun gerekçelendirilmesi koşuluyla, yabancı para cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle TL’ye dönüştürülerek bütçelendirilmelidir.  Uygulama döneminde söz konusu satın alıma ilişkin harcama belgelerinin düzenlendiği tarihteki kur esas alınarak ödeme gerçekleştirilecektir.

Ajansın sağlayacağı destek miktarı 200 Bin TL'ye kadar olan projelerde denetim zorunluluğu var mıdır?

Ajans, destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden bağımsız denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre de denetim raporu talep edebilir.

Başvuru Formu doldurulurken Ajans tarafından belirlenen formatı kullanmak zorunlu mudur?

Proje başvurusu, Başvuru Rehberlerinde belirtildiği şekilde, ekleriyle birlikte eksiksiz olarak teslim edilmeli  ve standart formata bağlı kalınmalı, mevcut hiçbir metin silinmemeli ve değiştirilmemelidir.  Aksi takdirde yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Mali destek programları için ayırılan kaynak miktarı, her ile eşit mi dağıtacaktır?

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projelere dağıtılacak tutar 11.500.000 TL ve Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programlarında dağıtılacak tutar 4.000.000 TL olup bu toplam tutarların illere ayrı ayrı tahsisatı söz konusu değildir. Proje başvurularının hangi il veya ilçeden yapıldığı da bir avantaj ya da dezavantaj yaratmayacaktır.

Ajans personeli potansiyel başvuru sahiplerine proje yazımı konusunda yardımcı olabilir mi?

Ajans personeli teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanması ve yürütülmesinde görev alamaz. Ayrıca bireysel istek üzerine veya sadece bir kurumun mensuplarıyla sınırlı bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılamaz. 

KOBİ’ler alacakları mali destek miktarını ne şekilde muhasebeleştirmelidirler?

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayımladığı Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında 8 Sıra Nolu Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde Ajans'tan temin edilen mali destekler muhasebeleştirilecektir.

Ek D’teki özgeçmiş formatı kimler için doldurulacaktır?

Proje kapsamında görevlendirilecek proje koordinatörü, danışman, eğiticiler vb. kilit personel için doldurulacaktır.

Bütçe kalemlerinde proje hazırlama gideri var mı?

Hayır,proje başlangıcından önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Bir kişi İktisadi Gelişme mali destek programı çerçevesinde kaç proje başvurusunda bulunabilir?

Bir gerçek ya da tüzel kişi İktisadi Gelişme mali destek programı  kapsamında  en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla 1 tanesine mali destek  sağlanabilir.

İktisadi Gelişme Mali Destek Program'ı projelerinin uygulanma süresi ne kadardır?

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı için azami proje süresi 9 aydır.

İştirakçiler ve ortaklar arasındaki farklar nelerdir?

İştirakçi, başvuranlar ve ortakları yönünden aranan uygunluk kriterlerini taşımak zorunda olmayan, desteğe konu projenin yürütülmesi  sürecinde veye sonucunda doğrudan fayda veya menfaat elde etmeyen projenin güvenilirliğini  ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. İştirakçiler, projede sponsorluk,teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilmez. Ortak ise desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda  veyan menfaat temin eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Ortaklar tarafından yapılan proje kapsamındaki masraflar,başvurucu tarafından yapılmış gibi uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. 

Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır? Geri ödeme şartları nelerdir?

Ajans, desteklenmesi uygun bulunan projelere, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlarda mali destek sağlayacak ve bu destek “hibe” niteliğinde olacaktır. Ajans tarafından sağlanan bu desteğin geri ödemesi olmayacaktır. Proje bütçesinin Ajanstan talep edilen miktarın dışında kalan kısmı, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlarda eş finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır.

Programlar kapsamında satın alınacak ekipman ve malzemeler için menşe kuralı var mıdır?

Hayır, herhangi bir menşe kısıtlaması yoktur.

Mevcut yürüyen bir yatırım için destek sağlanabilir mi?

Başvuru koşullarının taşınması halinde başvuru yapılabilir ancak daha evvel başvurulan kurumdan mali destek almaya hak kazanılıp sözleşme altına alındığı takdirde aynı proje Ajans'tan mali destek alamaz.

Eş-finansman başka bir kuruluştan sağlanabilir mi?

Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Bir Kurum/Kuruluş toplam kaç proje sunabilir?

Başvuru Rehberi 2.1.3 bölümünde belirtildiği üzere aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ajansa tek başına en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ajans bunlardan en fazla bir tanesine mali destek sağlayabilir.

İştirakçilerin “TRC1(Adıyaman,Gaziantep,Kilis) Bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olma” koşulunu taşıması gerekli midir?

Hayır. Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’de yer alan iştirakçiler bölümünde belirtildiği üzere iştirakçilerin başvuru sahibi ve ortaklarının taşıması gereken uygunluk kriterlerini taşımaları gerekmemektedir. Dolayısıyla, TRC1 Bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olma koşulunu taşımayan kurum/kuruluşlar projeye iştirakçi olarak dahil olabilirler.

Bir Başvuru sahibi aynı projede birden fazla ortak ve iştirakçiye sahip olabilir mi?

Evet. Ortak ve iştirakçi sayısı için herhangi bir sınırlama yoktur. Başvuru sahibinin aynı zamanda alt yüklenici/taşeron olması mümkün müdür? Hayır, aynı proje kapsamında başvuru sahibi ve alt yüklenici/taşeronun aynı olması mümkün değildir.

Proje ortakları TRC1(Adıyaman,Gaziantep,Kilis) Bölgesi dışından olabilir mi?

Evet. Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2 “Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu” kısmında belirtildiği gibi, proje ortakları Başvuru Sahipleri için belirtilen uygunluk kriterlerinin hepsini karşılamak zorundadır. Bu konudaki tek istisna, başvuru rehberinde belirtilen “TRC1 Bölgesi sınırları içerisinde   kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da subesi)” koşuludur. Bu doğrultuda proje ortaklarının TRC1 Bölgesi dışından olması mümkündür.

Sosyal güvenlik prim borcunun ya da vergi borcunun yapılandırmasının başvuru tarihi itibariyle tamamlanamaması ve yapılandırma işleminin ancak sözleşme dönemine yetiştirilebilmesi durumunda söz konusu kurum/kuruluş/işletmenin yapacağı mali destek başvurus

Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1’de de yer alan destekleyici belgelerin başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla sunulması gereken belgeler arasında yer alan sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcunun olmadığına ya da borcun yapılandırıldığına ilişkin belge de başvuru için hazırlanacak zarfta yer almalıdır aksi takdirde söz konusu proje ön inceleme aşamasında başarısız olacaktır.

Arazi ya da bina satın alımı uygun maliyet midir?

Hayır. Arazi ya da bina alımı uygun bir maliyet değildir.

Arazi, arsa ya da bina kirası uygun bir maliyet midir?

Başvuru Rehberi Bölüm (2.1.4) belirtildiği gibi, arazi ya da bina kirası uygun bir maliyet değildir. Dolayısıyla, bir arazinin/binanın ya da tesisin altyapı tesisi kurulumu amacıyla kiralanması uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Ancak proje ofisi olarak kullanılacak bir dairenin kiralanması, projenin uygulanması için mutlaka gereli olması koşuluya uygun kabul edilebilecektir.

Programlar kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi, harç vb.’den muafiyet söz konusu mudur?
Hayır, herhangi bir muafiyet söz konusu değildir.
Başvuru sahibi tarafından sağlanan ayni katkılar bütçeye dahil edilecek midir?

Ayni katkılar uygun maliyet olarak kabul edilmediğinden bütçeye dahil edilmesi veya eş finansman olarak gösterilmesi mümkün değildir. Ancak sağlanacak ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 2. el makine alımı uygun maliyet kabul edilmekte midir?

Hayır, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı çerçevesinde 2. el makine alımı uygun maliyet kalemleri arasında yer almamaktadır.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 2. el makine alımı uygun maliyet kabul edilmekte midir?

Hayır, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı çerçevesinde 2. el makine alımı uygun maliyet kalemleri arasında yer almamaktadır.

Bir başvuru sahibinin mali destek almaya hak kazanması durumunda mali destek hangi hesaba yatırılacaktır?
Ajansın mali destek kapsamında yapacağı her türlü ödeme, yararlanıcı tarafından kendi nam ve hesabına açılmış ve sözleşmede belirtilen projeye özel hesap numarasına yapılır.
Projenin 9 aylık uygulama süresi hangi tarihten itibaren başlar?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3’de belirtildigi üzere projenin uygulama süresi sözleşmenin tüm taraflarca imzalandıgı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Başvuru sahibi ya da proje ortağının uygunluk kriterlerini karşılamaması durumunda başvuru degerlendirilecek midir?

Başvuru sahibi ya da proje ortağının Başvuru Rehberinin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde sayılan uygunluk kriterlerini karşılamaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaksızın reddedilecektir.

Projeler için son başvuru tarihi nedir?

Mali Destek Programları’nın son başvuru tarihi  03 Aralık 2010 saat 17.00’dir.  Bu tarih ve saatten sonra Ajansımıza ulaşan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek,  değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan projelerin başarılı olması durumunda başvuru sahiplerinden teminat istenmekte midir?

Proje destek almaya hak kazanırsa, sadece kar amacı güden kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için toplam uygun maliyetlerin %10’u kadar teminat alınacaktır.

Ana sözleşmede yazmayan bir faaliyet konusu daha sonradan dahil edilip proje hazırlanabilir mi?

Proje teklif çağrısı tarihinden en az üç ay önce başvuru sahibinin Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yaptıkları faaliyet konusu ile ilgili değişiklik sicil gazetelerine işlenmiş olması koşulu ile kabul edilebilecektir.

Yapılacak satın alımlarda leasing (finansal kiralama) yöntemi uygun mudur?

Başvuru Rehberinin 2.1.4  bölümünde belirtildiği üzere, bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için projenin  uygulama süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Leasing (finansal kiralama) yöntemi ile yapılan satın almalar ancak mülkiyetin sözleşme süresi içerisinde yararlanıcıya geçmesi ve satınalma kuralları çerçevesinde temini halinde uygundur, diğer hallerde uygun değildir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN