KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mahmut ÇUHADAR Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım Broşürü Dış İlişkiler

Destek Hizmetleri Birimi

Ajans tarafından verilen desteklerin mali yönetiminden sorumludur. Destek ve Hizmet personeli Muhasebe ve Destek Birimine bağlıdır.

 

DHB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek,

b) İdari ve mali süreçleri yürütmek,

c) Gelen-Giden evrakın kaydını, gönderilmesini, takibini ve arşivlenmesini yürütmek,

d) Merkez arşivin oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak,

e) Genel sekreterin revu ve ziyaret programını düzenlemek,

f) Ajansın insan kaynakları politikasını oluşturmak ve personel alımı ile ilgili işlerini yürütmek,

g) Gelirleri ve alacakları tahsil ve takip etmek,

h) Ajansın her türlü ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek,

i) Bütçe gerçekleşmesine ilişkin verileri ajans web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurmak,

j) İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödeme yapmak,

k) Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak,

l) Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,

m) Ajansın dış denetimi için gerekli çalışmaları yapmak,

n) Mali verileri, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne göndermek,

o) Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını yürütmek,

p) Ajans taşıtlarının kullanılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

q) Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarını belirlemek ve bu personeli koordine etmek.

r) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

s) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,

t) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.



INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN