DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Bağımsız Değerlendirici İlanı


 

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

 

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi’nde 2013 yılında yürütülecek Mali Destek Programlarına 8 Kasım 2008 tarihli 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” çerçevesinde sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirmesini yapmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 

1- Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak üzere başvuranların en az lisans mezunu olmaları ve aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı için;

 Bina, Tarihi Yapı, Tarihi ve Kültürel Anıtların Röleve, Restitüsyon ve Restorasyonu

 Turizm-Çevre Ve Turizm-Kalite İlişkileri

 Alternatif Turizm Faaliyetleri (Kültür-Turizm Tanıtımı, İnanç Turizmi vb.)

 Müzecilik

 Kültür-Turizm Yayımı

 Konaklama-Otelcilik

 Rekreasyon Alanları

 Turizm İşletmeciliği

 Turizm Alanında Tanıtımına Yönelik Faaliyetler

 Turizme Yönelik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Faaliyetlerini

 Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Faaliyetleri

 Turizme Yönelik Çevre ve Ulaşım Altyapısı

 Kentsel tasarım ve rekreasyon

 Sokak sağlıklaştırılması

vb. konularda

Diğer Mali Destek Programları [Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı/ Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı/ Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ ve Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)] için;

 AR-GE, ÜR-GE faaliyetleri

 Yenilikçi teknoloji, ürün ve süreç geliştirme/iyileştirme/çeşitlendirme.

 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgeleri alınmış olan süreç, ürün, makine, ekipman ve tekniklerin ticarileştirilmesi

 Ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme (işlev, kullanım kolaylığı, tasarım, ambalajlama v.b.)

 Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri

 Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği

 Teknoloji transferi (know-how, patent vb.)

 Markalaşma

 Çevre dostu üretim (atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm, emisyon azaltımı, arıtma sistemleri, enerji verimliliği, temiz enerji vb.)

 Finans yönetimi

 Yönetim ve organizasyon (kurumsal kapasite oluşturma ve geliştirme vb.)

 E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar

 Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)

 İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri

 Kurumsal Kapasite Arttırma

 Pazarlama ve Tanıtım

 Finans Yönetimi

 İmalat Sanayi

 Üretim Teknolojileri

 Tekstil, İşlenmiş Deri Ürünleri,Tarıma Dayalı Sanayi, Gıda Sanayi, Medikal, Makina, Hazır Giyim, Tekstil, Mobilya sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve markalaşma

 Alternatif Turizm Faaliyetleri (Kültür-Turizm Tanıtımı, İnanç Turizmi vb.)

 Kültür-Turizm Yayımı

 Konaklama-Otelcilik

 Turizm İşletmeciliği

 Turizm Alanında Tanıtımına Yönelik Faaliyetler

 Okul öncesi eğitim

 Sosyoloji

 Göç

 Hayvancılık faaliyetlerinde Ar-Ge, pazarlama, örgütlenme, tanıtım, yayım, mesleki eğitim

 Organik tarım,

 El sanatları ve yöresel ürünler

vb. konularda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

• Proje döngüsü yönetimi,

• Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,

• Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,

• Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

• Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi vb.

 

2- Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla 3(üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25(yirmibeş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

3- Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları yönetim sisteminden (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) değerlendirici havuzuna kaydolup, sistemden İpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına değerlendirici olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Görevlendirilmek üzere Ajans’a davet edildikleri takdirde, beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu, belgelerin asıllarını ibraz ederek teyit etmekle yükümlüdürler.

Adres: İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulv. Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:1-2-3 Şehitkâmil/GAZİANTEP

Tel: 0342 231 07 01-02-04 Faks: 0342 231 07 03 http://www.ika.org.tr

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi, daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Önemli Uyarı: Daha önce posta yoluyla, elden ya da elektronik ortamda bağımsız değerlendirici başvurularını Ajans’a iletmiş bulunan değerlendirici adaylarının da Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ‘ne kaydolmaları gerekmektedir.

4- Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, internet üzerinden doldurdukları başvuru formu incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

5- Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek 2013 yılı Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-17.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat 1-2-3 Şehitkâmil/Gaziantep” adresindeki Ajans Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

6- Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından sözleşmede belirlenecek ve akdedilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’ini geçmemek üzere belirlenen tutar yatırılacaktır. Ayrıca şehir dışından geliyorlarsa, ulaşım giderleri de karşılanacaktır.

7- İstenen Evraklar

*Komisyon tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sürecinde birlikte çalışılmasına karar verilen bağımsız değerlendiricilerden ayrıca “diploma ve 5 yıllık tecrübesini gösterir belge” talep edilecektir.

ÖNEMLİ T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı yeterli sayıda nitelikli başvuru gelmemesi durumunda son başvuru zamanını uzatma ve ilan metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN