DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Teklif Çağrısı Yayınlandı


SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler hibe programının hedefi; AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde tanınması, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörleri arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı verilmesidir. Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.
Programın Özel Hedefleri:
 • Siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve Türk toplumunda reformların benimsenmesinin sağlanması için STK’ların Kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi
 • Siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB STK’ları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’nde yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması.
Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:
Toplam bütçesi 6 Milyon Avro olan Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.
Uygun Başvuru Sahipleri:
AB üye ülkeleri veya Türkiye’de faaliyet gösteren; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıflar.
Uygun Eş-Başvuru Sahipleri:
 • Üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları),
 • Meslek örgütleri (barolar, işveren ve işçi sendikaları dahil),
 • Belediyeler ve Belediye Birlikleri,
 • İl Özel İdareleri.
Programın Öncelik Alanları
 1. İnsan hakları
 2. Ayrımcılıkla mücadele
 3. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü
Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı:
Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı" geliştirilmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak bulmaları veya sisteme girilen proje teklifi fikirlerini değerlendirerek projelere dahil olmaları amaçlanmaktadır.
MEDYA HİBE PROGRAMI
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı ile medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulması hedeflenmektedir. Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.
Programın Özel Hedefleri:
 • Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler ve eşle öğrenme,
 • Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki.
Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:
Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan Medya Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.
Uygun Başvuru Sahipleri:
 • Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazılı medya veya internet medyası)
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları (yazılı, görsel, işitsel ve/veya elektronik medya ile ilgili hedefleri ve faaliyet alanı yönetmelikle açıkça tanımlanan tüzel kişilikler)
Programın Öncelik Alanları
1) Medya Kuruluşları için Öncelik Alanları
 1. Türkiye ve AB’de karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi
 2. İlgili AB politikaları hakkında bilgi sağlanması
 3. Nitel yapımların hazırlanması ve geliştirilmesi için farkındalık yaratılması ve teknik kapasitenin artırılması
 4. Kamuoyuna açık tartışmaların teşvik edilmesi
 5. Sivil toplum diyaloğunu sağlayacak sürdürülebilir ortaklıklar ve müşterek yapımlar
2) Medya Alanındaki STK’lar için Öncelik Alanları
 1. Medya sektöründe iyi uygulamaların paylaşılması
 2. Mesleki becerilerin iyileştirilmesi
 3. STK’lar ve diğer ilgili kurumlar arasında ağ oluşturma
 4. AB standartlarına ulaşılması konusunda Türk ve Avrupa toplumları hakkında bilgi sağlanması
Hibe programları ile ilgili detaylı bilgi, hibe başvuru rehberleri ve “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı”na www.csdproject.netinternet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

ORTAK ARAMA VE EŞLEŞTİRME ARACI
Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı" geliştirilmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak bulmaları veya sisteme girilen proje teklifi fikirlerini değerlendirerek projelere dahil olmaları amaçlanmaktadır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN