HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2011 Yılı Mali Destek Programları

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş olarak başvuranlar herbir programa da 4'er başvuru sunabilir mi?

Hayır, aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Yani iki programa sunulan toplam proje sayısı en fazla 4 olabilir. (DPT-Destek Yönetim Kılavuzu sf. 28)

Kamu personelinin maaşı eşfinansman olarak kabul edilebilir mi?

Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, Ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkını haizdir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu Kılavuzda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

Yeni kurulan işletmeler mali destek programlarından faydalanabilir mi?

Evet,yeni kurulan işletmeler mali destek programlarından faydalanabilir, son başvuru tarihinden önce kurulmuş olması şartıyla desteklerden faydalanabilir.

Birlikte çalışılması düşünülen akademik/kamu personeli ile ilgili süreç nasıl işlemektedir?

Konu ile ilgili farklı yaklaşımlar mümkün olup çalışılmak istenen personel için tüzel kişilik ile ortaklık beyannamesi imzalanması gerekmektedir. Bunun yanında söz konusu personel için proje süresince belli dönemlerde proje kapsamında çalışabilmesi adına için tüzel kişilikten görevlendirme talep edilecektir.

Bir KOBİ hem Turizm hem Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programlarına başvurup her ikisi için de destek alabilir mi?

KOBİler her iki programa da başvurabilir ancak tek bir destek alabilir.

Sit alanlarında faaliyet gerçekleştirilebilir mi?

Sit alanlarında gerçekleştirilecek faaliyetler için ilgili makamlardan alınması gereken izin ve onayların son başvuru tarihi itibariyle Ajans'a sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde projeler idari kontrol aşamasında elenecektir.

2010 yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı kapsamında destek alan bir KOBİ 2011 Yılı Programlarından faydalanabilir mi?

Hayır,2010 yılı desteklerinden faydalanan KOBİ bir takvim yılı süresince Ajans desteklerinden faydalanamaz.

İnsan kaynakları başlığı altında neler yer almaktadır?

Proje koordinatörü ve proje kapsamında görevlendirilecek personelin maaşları, ücretleri ve gündelik giderleri bu kapsamda yer almaktadır.

Personele verilmesi planlar eğitimler "İnsan Kaynakları" başlığına girmekte midir?

Hayır, eğitim içeren projeler için hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecek eğitimler Bütçenin 6.Kaleminde yer alan Diğer başlığı altında hizmet alımı olarak gösterilebilir.

Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Programı'nda ortaklık zorunlu mudur?

Hayır ortaklık zorunlu değildir,ancak değerlendirme tablosunun 3.3 maddesindeki 10 puanlık kısımdan  ortaklık düzeyine göre en fazla 10 puan alınabilecektir.

Sıfırdan yatırım yapılabilir mi?

Önceiklerle uyumlu olması halinde sıfırdan yatırım desteklenebilir ancak gerçekleştirilecek yapım işleri Ajans'ın vereceği desteğin %30'undan fazla olamaz.

Mülkiyetinin bir kısmı belediyeye bir kısmı şahsa ait mekanda belediye proje gerçekleştirilebilir mi?

Hayır gerçekleştirilemez.

Mülkiyeti işletmeye/kuruma ait olmayan yerde proje gerçekleştirilebilir mi?

5 yıl süreli noter onaylı kira sözleşmesinin Ajans'a sunulması halinde işletmeye/kuruma ait olmayan yerde proje gerçekleştirilebilir ancak kira gideri proje kapsamında uygun maliyet olarak gösterilemez.

Değerlendirme süreci nasıl işlemektedir?

Destek Yönetim Kılavuzu uyarınca; 26 Ağustos tarihinde programların sona ermesiyle birlikte teslim edilen projeler ön incelemeye alınır, uygun olmayan başvurular idari kontrolde elenirken uygun başvurulardan bazı evrakları eksik olanlara söz konusu evrakları tamamlamaları için 5 iş gününü geçmemek kaydıyla ek süre verilir.

daha sonra uygun projeler teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur bağımsız değerlendiriciler eliyle yapılan değerlendirme sonucu ortalama 65 puan ve üzeri alanlar başarılı bulunarak değerlendirme kuruluna çıkar en son yönetim kurulundan geçen projlerle sözleşme imzalanır.

Yeni kurulan işletmelerin 2011 yılı desteklerinden faydalanbilmesi için en geç ne zaman kurulmuş olması gereklidir?

Yeni kurulan işletmelerin 2011 yılı mali destek programlarına başvurabilmeleri için son başvuru tarihi 26 Ağustos'tan önce kurulmuş olmaları yeterlidir.

Herhangi bir KOBİ kendi faaliyet alanı dışında proje başvurusunda bulunabilir mi?

Başvuruda bulunulması düşünülen alan ile ilgili şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra bu alandan bir proje konusuyla başvurabilir.

Bir önceki yıl hibe desteği alan firma tekrar ne zaman Ajans desteklerinden faydalanabilir?

Bir önceki yıl destek alan firma projesinin bitiş tarihinden 1 takvim yılı geçtikten sonra tekrar Ajans desteklerindne faydalanabilir.

Ajans desteklerine gerçek kişiler başvurabilir mi?

Evet, Ajans desteklerine gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Aynı mali yeterliliğe sahip iki farklı KOBİ konuları benzer fakat bütçeleri farklı projeler sunduklarında düşük bütçeli olan avantajlı olur mu?

Hayır, değerlendirme sürecinde proje nitelikleri göz önünde bulundurulacağından düşük bütçeli olmak tek başına bir avantaj değildir fakat proje bütçeleri gerçekçi maliyetlere dayandırılmış olmalıdır.

Üniversite-KOBİ işbirliğinde alınan makine ve ekipmanın mülkiyeti kimde kalacaktır?

Başvuru sahibi üniversite ise alınan ekipman üniversitede kalır, başvuru sahibi KOBİ ise alınan makine ve ekipman KOBİ'de kalır.

Halihazırda başka bir program kapsamında desteklenen projeler için 2011 yılı mali destek programlarına başvuru yapılabilir mi?

Hayır, başka programlar kapsamında desteklenen projelerle Ajans'a başvuru yapılamaz.

Teşvik belgesine sahip kurum ve kuruluşlar aynı yatırım için Ajans desteğinden faydalanabilir mi?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz.

Eğitim içeren projelerde kursiyerlere herhangi bir ödeme yapılabilir mi?

Proje kapsamında eğitim görecek kursiyerlerin ulaşım ve yemek giderleri karşılanabilecek olup kendilerine herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Kurumunuzun desteklerinden bireysel olarak faydalanabilirmiyim.

Destek alabilmek için şirket kurmuş olmak gerekli değildir, gerçek kişiler de ilgili odalara kayıt yaptırmak suretiyle programlara başvuru yapabilirler.

Programlar kapsamında alınacak mal ve hizmetler için vergi muafiyeti söz konusu olabilir mi?

Hayır, herhangi bir vergi muafiyeti ve vergi istisnası ( KDV, ÖTV ve gümrük vergisi) söz konusu değildir.

Halifeti'de bir arazide turizme yönelik bir proje gerçekleştirmek istiyoruz Ajans'tan destek alabilir miyiz?

Projenin gerçekleştirileceği alanın TRC1 Düzey 2 Bölgesi'nde yer alması gerekmektedir. Halfeti Şanlıurfa sınırı içinde yer aldığından proje yeri uygun değildir.

Ofis, bina, arazi, arsa kiralama giderleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi?

Hayır,ofis, bina, arazi, arsa kiralama giderleri uygun maliyet kapsamına girmemektedir.

Proje hazırlarken hizmet alımı yaparsak bunu uygun maliyet olarak proje bütçesine dahil edebilir miyiz?

Başvuru Rehberi’nde yer alan Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmaları ve diğer faaliyetlerin maliyetleri uygun olmayan maliyetler kapsamında yer almaktadır. Aynı zamanda Başvuru Sahibi ve var ise ortakları projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak hareket etmemelidirler.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN